Hujun sukuseura r.y.

Yleiset sivut:

Etusivu

Historia

Säännöt

Liity jäseneksi

Anna palautetta

In English

Jäsensivut (salasana tarvitaan):

Hallitus

Kokoukset

Tiedotteet

Tuotteet

Tapahtumakuvia

Vanhoja kuvia

Hujun sukuseuran säännöt


I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1

Yhdistyksen nimi on Hujun Sukuseura, kotipaikkakunta Äetsän kunta ja toiminta-alue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistön keskuudessa.

3

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään - järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, - keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, - selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset suvun tietoon, - harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä - pitämällä jatkuvaa luetteloa suvun jäsenistä.


II. Seuran jäsenet

4

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

5

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuraan hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

8

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

9

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


III. Seuran hallitus

10

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jos jäseniä on kuusi, heistä on erovuodossa vuosittain kaksi. Jos jäseniä on enemmän, erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena vuonna loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi, tai vähintään kolme muuta jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

11

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

12

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies tai varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, taikka rahastonhoitaja ja sihteeri yhdessä.

13

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja ja asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


IV. Seuran tilit

14

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuraan hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.


V. Seuran kokoukset

15

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista: 1) hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus 2) hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 3) vahvistetaan hallituksen laatima alkanen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, 4) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 5) valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa, 6) päätetään alkaneena kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä 7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

17

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksun, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

18

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

19

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin maakunta-arkistolle.

20

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.